Palkinnot

UNISON BREWING COMPANY PALKINNOT

Voitto Unison Brewing Com­pa­nylle Suomen Paras Olut -kil­pailun vehnäolutsarjassa

 

Unison Veh­näolut on pehmeä ja hel­posti juotava veh­näolut, joka on run­saammin huma­loitu, kuin perin­teiset sak­sa­lais­tyy­liset veh­nä­oluet. Salainen ainesosa on Citra-humala, joka tuo veh­nä­oluen makeuteen raik­kautta. Reseptin on kehit­tänyt Unison Brewingin olut­mestari Joni Sor­munen.

Kil­pailuun osal­listui 420 olutta 53 eri koti­mai­sesta pani­mosta. Sar­jansa Voittoa, sekä Suomen Paras Olut -tit­teliä oli tavoit­te­le­massa kus­takin sar­jasta kolme tuo­ma­riston valit­semaa finalistiolutta.

Kyseessä on Kotimaan arvos­tetuin olut­kil­pailu, jossa tuo­ma­roidaan Suo­messa val­mis­tettuja oluita isoilta ja pie­niltä pani­moilta. Kil­pailun sivuilla ker­rotaan, että tavoit­teena on nostaa suo­ma­laisten oluiden arvos­tusta sekä tehdä oluita ja niiden val­mis­tajia tunnetuiksi. 

Tuo­ma­ristoon kuuluu olu­talan ammat­ti­laisia ja pitkän linjan olut­har­ras­tajia, jotka mais­te­levat ja arvioivat oluita maun perus­teella, eli sok­ko­mais­teluna. Pää­tuo­marina toimi olut­toi­mittaja Jussi Rokka

TOP 10 lager

 

Unison luo­mupils valittiin K-kaup­pojen ja Olut­postin yhteis­työnä jär­jes­tä­mässä TOP 10 -lager-olutta kam­pan­jassa yhdeksi par­haista kesällä 2022.

 

Tuo­ma­reina toi­mivat Olut­postin pää­toi­mittaja ja olu­t­asian­tuntija Anikó Leh­tinenSuomen Olut­seuran edustaja Kimmo-Pekka Toivola sekä muusikko ja olut­har­rastaja Samae Kos­kinen. 

Kam­pan­jassa mukana myös yhtei­söl­linen suo­ma­lainen olu­tappli­kaatio Pint Please.

 

Unison Luomu Pils on raikas, suo­dat­ta­maton, vaalea ja mal­tainen pilsner, jota on ryy­di­tetty jalohumalilla. 

Oluen maku- ja aro­mi­maa­il­masta löytyy mal­tai­suutta, vil­jai­suutta, kek­si­mäi­syyttä, yrt­ti­syyttä ja hentoa huna­jai­suutta. Luomu Pilsin maku­pro­fiili on puhdas ja kat­kerot mal­til­liset ja pehmeät. Pils saa makunsa luo­muista pilsner-mal­taista sekä Saaz ja Premiant-humalalajikkeista.

 

PANIMO HONKAVUOREN PALKINNOT

Panimo Hon­ka­vuoren oluita on pal­kittu mit­ta­vasti olut­kil­pai­luissa niin koti­maassa, kuin kansainvälisestikin. 

Arvos­tettua euroop­pa­laista European Beer Star -olut­kil­pailua on jär­jes­tetty 2014 alkaen Grä­fel­fin­gissä Saksan Bai­je­rissa. Siitä on tullut yksi maa­ilman tär­keim­mistä olut­kil­pai­luista. Kil­pai­lussa menes­tyvät aidot, täynnä luon­netta olevat ja kor­kea­laa­tuiset oluet.

Syk­syllä 2021 Hon­ka­vuoren Double Doc Eme­ritus Carelian Strong ale 8,5 % pal­kittiin kul­ta­mi­ta­lilla “English Style Strong Ale” -sar­jassa. Vain yksi koti­mainen olut ylsi kul­ta­mi­ta­lille kysei­sessä kil­pai­lussa. Kisassa arvioitiin 2395 olutta 71 kate­go­riassa yli 120 tuo­marin toimesta.

Suomen Paras Olut 2020

Hyvä olut on pal­kin­tonsa ansainnut ja mita­li­sa­detta on tih­kunut tasai­sesti siitä lähtien, kun kil­pai­luihin on osallistuttu. 

Suomen Paras Olut -kil­pailu on arvos­tetuin koti­mainen olut­kil­pailu. Vuonna 2021 omissa kil­pai­lusar­joissaan toi­selle sijalle ylsivät Double Doc Eme­ritus Carelian Strong ale 8,5 % sekä Taiga Whisky porter 10,7 %.

Suomen Paras Olut 2020 -kil­pailun voitto tuli syys­kuussa 2020. Voittaja valittiin yli 300 suo­ma­laisen oluen jou­kosta. Kil­pailun finaaliin pääsi yhteensä kuusi eri olut­tamme ja pal­kin­to­si­joille ylsi neljä.

1. sija – Valo veh­näolut sar­jassa veh­näolut
3. sija – Heili veh­näolut sar­jassa veh­näolut
2. sija – Vis­ki­tyn­ny­rissä kyp­sy­tetty Taiga vahva porter sar­jassa muut oluet
3. sija – Double Doc Eme­ritus sar­jassa vaalea tai kes­ki­tumma ale

Suomen Paras Olut 2018

3. sija – Heili veh­näolut sar­jassa vehnäolut

Suomen Paras Olut 2017

1. sija - Valo veh­näolut sar­jassa veh­näolut
2. sija – Double Doc sar­jassa tumma tai väril­linen lager

Muu kilpailumenestys

Asia Beer Challenge

Aasiassa jär­jes­tettävä Asia Beer Chal­lenge arvioi sok­ko­tes­tillä oluita ympäri maa­ilman ja tuo­ma­ris­tossa vai­kut­tavat Aasian mark­ki­noita hal­lit­sevat sisäänostajat. 

Asia Beer Chal­lenge 2020
Double Gold Medal - Tumma Heili tumma veh­näolut
Double Gold Medal - Taiga lakrit­si­porter
Double Gold Medal - Emi­grantti Ame­rican strong ale
Gold Medal - Carelian Blonde Belgian blonde ale
Gold Medal - Double Doc Eme­ritus Carelian strong ale
Gold Medal - Taiga North Carelian porter
Silver Medal - Äkäsen eukon hieno lager
Silver Medal - Anoppi kuiva ipa
Silver Medal - Vis­ki­tyn­ny­rissä kyp­sy­tetty Taiga vahva porter
Silver Medal - Grand Cru Carelian Bar­leywine
Silver Medal – IPA 347
Silver Medal – Inkeri inki­vää­ri­veh­näolut
Bronze Medal - Heili vehnäolut

Barcelona Beer Challenge

Barcelona Beer Chal­lenge on arvos­tettu olut­kil­pailu, jossa kus­takin sar­jasta kolme parasta pal­kitaan mitalein. Heili veh­näolut voitti kultaa Sak­sa­lais­tyy­listen veh­nä­oluiden sar­jassa 2019. Kil­pailuun osal­listui yhteensä n. 1100 eri olutta.

Brussels Beer Challenge

Brussels Beer Chal­lenge on arvos­tettu ja erittäin kova­ta­soinen kil­pailu. Tumma Heili tumma veh­näolut oli ensim­mäinen suo­ma­lainen olut, joka pal­kittiin kul­ta­mi­ta­lilla kysei­sessä kil­pai­lussa. Tumma Heili jätti kate­go­riassaan taakseen mm. Saksan pal­ki­tuimman panimon tumman veh­nä­oluen. Kyseinen kil­pailu on kor­keasti ammat­ti­laisten arvostama ja yksi har­voista EBCU:n eli Euroopan oluen­ku­lut­ta­ja­liiton auk­to­ri­soi­mista kilpailuista.

European Beer Challenge

European Beer Chal­lenge on Lontoon Knights­brid­gessä jär­jes­tettävä olut­kil­pailu, jossa tuo­ma­reina toi­mivat oluen ostajat eli maa­han­tuojat, jake­lijat ja tuk­ku­kaup­piaat sekä ravintola- ja pubi­ket­jujen juo­maos­tajat. Oluet mais­tellaan sokkona ja parhaat pal­kitaan mitalein. 

European Beer Chal­lenge 2019

Double Gold Medal - Valo veh­näolut
Double Gold Medal - Bour­bon­tyn­ny­rissä 3 kuu­kautta kyp­sy­tetty Taiga vahva porter
Gold - Heili veh­näolut
Gold - Carelian Blonde Belgian blonde ale
Gold - Inkeri inki­vää­ri­veh­näolut
Gold - Emi­grantti Ame­rican strong ale
Gold - Äkäsen eukon hieno lager
Silver - Double Doc Eme­ritus Carelian strong ale
Bronze - Tumma Heili tumma vehnäolut

Helsinki Beer Festival

Hel­sinki Beer Fes­tival kil­pai­lussa valitaan parhaat Hel­sinki Beer Fes­ti­va­leilla esit­täy­ty­vistä oluista ja sii­de­reistä. Kil­pailu on avoin kai­kille Hel­sinki Beer Fes­ti­va­leille osal­lis­tu­ville näyt­teil­lea­set­ta­jille ja erikseen kut­su­tuille tuot­ta­jille. Kil­pai­lussa pal­kitaan kunkin sarjan kolme parasta tuotetta.

Hel­sinki Beer Fes­tival 2019
Gold – Heili veh­näolut
Silver – Valo veh­näolut
Hel­sinki Beer Fes­tival 2018
Gold - Valo vehnäolut

HIBC 2020
Bronze – Carelian Blonde Belgian Blonde Ale

Erinomainen olut on erinomainen asia