Palkinnot

UNISON BREWING COMPANY PALKINNOT

Voitto Suomen Paras Olut -kil­pailun vehnäolut-sarjassa

 

Unison Veh­näolut on pehmeä ja hel­posti juotava veh­näolut, joka on run­saammin huma­loitu, kuin perin­teiset sak­sa­lais­tyy­liset veh­nä­oluet. Salainen ainesosa on Citra-humala, joka tuo veh­nä­oluen makeuteen raik­kautta. Reseptin on kehit­tänyt Unison Brewingin olut­mestari Joni Sor­munen.

Kil­pailuun osal­listui 420 olutta 53 eri koti­mai­sesta pani­mosta. Sar­jansa Voittoa, sekä Suomen Paras Olut -tit­teliä oli tavoit­te­le­massa kus­takin sar­jasta kolme tuo­ma­riston valit­semaa finalistiolutta.

Kyseessä on Kotimaan arvos­tetuin olut­kil­pailu, jossa tuo­ma­roidaan Suo­messa val­mis­tettuja oluita isoilta ja pie­niltä pani­moilta. Kil­pailun sivuilla ker­rotaan, että tavoit­teena on nostaa suo­ma­laisten oluiden arvos­tusta sekä tehdä oluita ja niiden val­mis­tajia tunnetuiksi. 

Tuo­ma­ristoon kuuluu olu­talan ammat­ti­laisia ja pitkän linjan olut­har­ras­tajia, jotka mais­te­levat ja arvioivat oluita maun perus­teella, eli sok­ko­mais­teluna. Pää­tuo­marina toimi olut­toi­mittaja Jussi Rokka

TOP 10 lager

 

Unison luo­mupils valittiin K-kaup­pojen ja Olut­postin yhteis­työnä jär­jes­tä­mässä TOP 10 -lager-olutta kam­pan­jassa yhdeksi par­haista kesällä 2022.

 

Tuo­ma­reina toi­mivat Olut­postin pää­toi­mittaja ja olu­t­asian­tuntija Anikó Leh­tinenSuomen Olut­seuran edustaja Kimmo-Pekka Toivola sekä muusikko ja olut­har­rastaja Samae Kos­kinen. 

Kam­pan­jassa mukana myös yhtei­söl­linen suo­ma­lainen olu­tappli­kaatio Pint Please.

 

Unison Luomu Pils on raikas, suo­dat­ta­maton, vaalea ja mal­tainen pilsner, jota on ryy­di­tetty jalohumalilla. 

Oluen maku- ja aro­mi­maa­il­masta löytyy mal­tai­suutta, vil­jai­suutta, kek­si­mäi­syyttä, yrt­ti­syyttä ja hentoa huna­jai­suutta. Luomu Pilsin maku­pro­fiili on puhdas ja kat­kerot mal­til­liset ja pehmeät. Pils saa makunsa luo­muista pilsner-mal­taista sekä Saaz ja Premiant-humalalajikkeista.

 

Erinomainen olut on erinomainen asia