PANIMO JA PUOTI

Panimo ja Olutpuoti

Olut­puoti on tois­tai­seksi sul­jettu. Toi­vo­tamme mukavaa kesää kaikille!

Unison Brewing on perus­tettu kesällä 2021. Se sijaitsee Joen­suussa, Raa­te­kan­kaalla. Hel­mi­kuussa 2022 laa­jen­simme toi­min­taamme ja ostimme Panimo Hon­ka­vuoren tuo­tan­to­laitteet ja tuo­te­merkit. 

Panimo toimii ympä­ris­töys­tä­väl­li­sesti tuu­li­voi­malla ja val­mis­tamme olutta aina hii­li­ja­lan­jäljen huo­mioon ottaen. Laa­dukkuus on oluen val­mis­tuk­sessa ensi­si­jaisen tärkeää ja pidämme huolen siitä, että pul­lo­tettu olut on aina yhtä kor­kea­luok­kaista. Pani­molla on oma metsä, johon tuo­tan­nosta syn­tyneet päästöt sidotaan.

Tuo­tan­to­ka­pa­si­teetti on 100 000 – 150 000 litraa vuodessa.

Honkavuoren juomat

Panimo Hon­ka­vuori toimi panimon tiloissa vuosina 2015 - 2022. Hel­mi­kuussa 2022 tuo­tan­to­laitteet ja Hon­ka­vuoren tuo­te­merkit siir­tyivät Unison Brewing Com­panyn omis­tukseen ja rakas­te­tuimmat juomat pidetään vali­koi­massa edelleen.

Panimolaitteisto

Keitto- ja mäs­käys­kat­tilat 2000 litraa
Mah­doll­lisuus hopback-humalointiin
Kaikki käy­mis­tankit 2000 litraisia

Etiketöinti- ja pullotuslinja

Ns. suora pul­lo­tus­linja, jossa ei ole ”pul­lo­ka­rusellia”
Eti­ke­töinti ennen täyttöä
Hapen­poisto ennen korkitusta
Max nopeus 1200 pulloa tunnissa

Panimon tuotantopäästöt kompensoidaan

Pani­molle on han­kittu 3,5-hehtaarin met­sä­palstan tam­mi­kuussa 2019. Panimon oma metsä on noin 20-vuo­tiasta seka­metsää. Met­sä­palstan hii­li­taseen on las­kenut Itä-Suomen yli­opiston met­sä­tie­teiden osaston apu­lais­pro­fessori Ari Laurén. Hänen mukaansa met­sämme sitoo hii­li­diok­sidia vähintään 27 tonnia vuo­dessa, mikä on rei­lusti kak­sin­ker­tainen määrä, kuin mitä toi­min­nasta syntyy. Pani­mo­toi­minnan hii­li­diok­si­di­päästöt muo­dos­tuvat käy­mi­sestä (n. 2,9 tonnia vuo­dessa) sekä pul­lo­tuk­sesta ja hii­li­ha­po­tuk­sesta (n. 4,0 tonnia vuo­dessa). Lisäksi hii­li­diok­sidia tuli läm­mi­tyk­sestä 3,4 tonnia ja panimon auton käy­töstä 2,8 tonnia eli yhteensä 13,1 tonnia vuo­dessa. Näiden lukujen perus­teella voimme todeta, että toi­min­tamme ei ole ainoastaan hii­li­neut­raalia, vaan peräti hiilinegatiivista.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Juomien val­mis­tuk­sessa käy­tetään tuu­li­sähköä ja pro­sessin jääh­dy­tys­rat­kaisut on tehty
ener­gia­te­hok­kaasti sijoit­ta­malla jääh­dyt­timet ja jääh­dy­tys­nes­te­säiliö ulos panimon
poh­jois­sei­nus­talle. Lisäksi vierteen jääh­dy­tyk­sessä syntyvä kuuma vesi otetaan
uudelleen käyttöön esim. lait­teis­to­pesuja varten. Myös kai­kissa pak­kaus­ma­te­ri­aa­leissa pyritään
valit­semaan ympä­ris­töys­tä­väl­lisin vaih­toehto ja esi­mer­kiksi pul­lojen eti­kettien mate­ri­aalina on
paperi eikä öljy­poh­jainen muovi.

Erinomainen olut on erinomainen asia